کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان اعلام کرده است که رئیس‌جمهور غنی از کد ۹۱ سوء استفاده کرده و بیشتر از یک میلیارد دالر بنام این کد حیف و میل شده است.

به‌گزارش خبرگزاری رویداد روز، کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نمایند‌گان در جلسۀ عمومی این مجلس، گزارش حساب قطعیۀ بودجۀ سال 1397 خورشیدی را ارایه کرد.

محمدعظیم محسنی، عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نمایندگان می‌گوید، در سال 1397 خورشیدی در کود 91، 1 میلیارد و 300 میلیون افغانی برای رئیس جمهور و رئیس اجرایی اختصاص داده شده بود که در جریان سال 1 میلیارد و 720 میلیون افغانی از سایر کودهای مالی دیگر بگونه غیرقانونی به این کود تعدیل و از خزانه دولت بیرون کشیده شده است.

وی تصریح می‌کند که در سال مالی گذشته۱۳۹۸ از کد ۹۱ به مقاصد شخصی استفاده شده است.

وی خاطر نشان می‌سازد، در سال 1398 خورشیدی نیز 1 میلیارد و 630 میلیون افغانی از سایر کودها به کود 91 تعدیل شده در حالی که در سال 98 برای این کود 1 میلیارد افغانی از سوی مجلس نماینده‌گان اختصاص داده شده بود.

او می‌گوید،، این گونه تعدیل از سایر کودها به کود 91 بی‌پیشینه است.

اما شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه تعدیل در کودهای مالی را می‌پذیرد و می‌گوید، از کود 91 در مقاصد شخصی استفاده نشده است.

اعضای مجلس نمایندگان فیصله کردند که روز دوشنبۀ هفتۀ جاری همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه به مجلس نمایندگان فراخوانده شود.