اتحادیۀ اروپا برای بهبود روند تجارت در افغانستان و افزایش فرآورده‌های داخلی روز شنبه (۵ اسد) بستۀ کمکی جدید دوازده میلیون یور را اعلام کرد.

این مبلغ، قرار است در عملی شدن بخش دوم پروژۀ «پیش‌برد تجارت افغانستان» با کمک مرکز تجارت جهانی در افغانستان هزینه شوند.

وزارت تجارت و صنعت، می‌گوید که کمک‌های کشورهای بیرونی می‌توانند در رشد تجارت و تولیدات داخلی در کشور نقش خوبی داشته باشند.

سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت صنعت وتجارت در این باره بیان داشت: «این کمک می‌تواند به رشد صادرات ما کمک بکند. ما می‌توانیم از این فرصت، برای رشد تولیدات و افزایش صادرات ما استفاده بکنیم».

درهمین حال، اتاق تجارت و صنایع، عملی شدن پروژۀ پیش‌برد تجارت افغانستان را برای بهبود بازرگانی و افزایش صادرات کشور مهم می‌داند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع گفت: «برای ما باید این کمک هم بشود که برای بازرگانان ما در اروپا سهولیت ایجاد شود».

مسؤولان اتحادیۀ اروپا، بر معیاری‌سازی بازرگانی افغانستان در منطقه و جهان تأکید دارند و می‌گویند که کمک‌های تازۀ این اتحادیه سبب بهبود اوضاع اقتصادی و بازرگانی در این کشور خواهند شد.