هند تعهد سپرده است که در بخش پروژه‌های توسعوی با اثرگذاری بلند اجتماعی، ۸۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کند.

به‌گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، مسئولان وزارت اقتصاد می‌گویند که قرار است تا یک ماه دیگر، تفاهم‌نامه این کمک‌ها امضا شود.

در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که توجه کمتر به روستاهای کشور، باعث سرازیر شدن روستانشینان به شهرها، و بی نظمی‌های گسترده شده است.

وزارت اقتصاد در چارچوب طرح توسعه متوزان به کمک مالی هند پروژه‌های توسعه‌یی با اثرات بلند اجتماعی را عملی می سازد.

مسئولان این وزارت می‌گویند که به هدف توسعه اقتصادی متوازن و توجه به روستا‌های که پروژه‌های توسعه‌یی در آن آنها کمتر عملی شده اند، پروژه‌هایی در بخش‌های کشاروزی ، آبرسانی ، تولید انرژی و توان‌مندی‌سازی زنان در روستا‌ها عملی خواهند شد.

سهراب بهمن سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفته است: «تعهد جدید را که هند دارد همین است که در حدود هشتاد میلیون دالر سر این یک صد و بیست میلیون دالر اضافه می شود، که در مجموع دوصد میلیون دالر خواهد شد. تلاش صورت می‌گیرد که در این پروژه‌ها به اولیت‌های مردم تمرکز شود».

در همین حال یکی از آگاهان امور اقتصادی می ‌گوید که در پیشرفت­های اقتصادی هجده سال پسین در کشور نامتوازن بوده اند و رشد متوازن باید یکی از اهداف راهبردی حکومت باشد.

قیس محمدی استاد دانشگاه در این مورد گفت:«در افغانستان در چندین سال گذشته نه تنها این که برنامه ریزی‌ها بر اساس اصول و اساسات اقتصادی استوار نه بوده، بلکه تمامی پلان‌های که ساخته شده است، تصادم طبقاتی را بیشتر ساخته و عدم توسعه متوازن را بیشتر ساخته است».

قرار است در چار چوب طرح توسعه اقتصادی متوازن ۵۷۶ پروژه توسعه با هزنیه در حدود دوصد میلیون دالر تا سال ۲۰۲۰ میلادی عملی شود.

از سال ۲۰۰۵ بدینسو در چارچوب این برنامه ۳۴۴ پروژه به ارزش هتفاد و سه میلیون دالر به بهربرداری سپرده شده اند.