بیشتر از ۱۰ کیلوگرام مواد مخدر نوع «شیشه» در شهر کابل کشف و ضبط گردیده و چاقاقبران آن دستگیر شده‌اند.

به‌گزارش خبرگزاری رویداد روز، «اسدالله یادگاری» سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رسانه‌ها گفت که قطعه خاص پولیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ، ۲۹ ماه دلو با اجرای عملیاتی در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل، دو قاچاقبر مواد مخدر را همراه با تقريباً «دوازده و نيم» کیلوگرام شیشه دستگیر کرد.

این مواد از ولایت هرات به کابل قاچاق شده و قرار بود که در شهر کابل برای پرچون فروشان توزیع شود.