در چهار ماه آینده کتاب‌های مدرسه‌های تعلیمات اسلامی ازسوی چاپ خانه‌های داخلی چاپ می‌شوند و نیز روند توزیع این کتاب‌ها نیز در یک هزار و دو صد مدرسه در کشور آغاز می‌گردد.

وزارت معارف چاپ یک میلیون و نُه صد هزارجلد کتاب مدرسه های تعلیمات اسلامی را به شرکت های پیمان کار داخلی واگذارکرد.

سرپرست وزارت معارف می‌گوید که در حال حاضر مدرسه‌های تعلیمات اسلامی، کم‌از‌کم دوازده میلیون جلد کتاب نیاز دارند. اما این وزارت از بهر کمبود بودجه شمار کم‌تر آن ها را چاپ کرده می‌تواند.