1_دالر خرید ……………… 79.65
1_دالر فروش …………….. 79.67
1_دالراسترلیا خرید ………. 54.80
1_دالر استرلیا فروش …….. 55.00
1_دالر کانادای خرید ……….59.30
1_دالر کانادای فروش ……… 59.50
1_فرانک سویس خرید ……. 79.30
1_فرانک سویس فروش …… 79.50
1_یورو خرید ………………… 89.50
1_یورو فروش ………………. 89.70
1_پوند خرید ………………… 100.30
1_پوند فروش ………………. 100.50
1_درهم خرید ………………. 21.50
1_درهم فروش ……………… 21.60
1_ریال خرید ………………… 21.00
1_ریال فروش ……………….. 21.10
1_ لیره ترکیه خرید …………. 13.00
1_ لیره ترکیه فروش ………… 13.20
فی هزارتومان خرید ………….. 6.10
فی هزارتومان فروش …………. 6.15
فی هزار کلدار هندی خرید …….. 1120
فی هزار کلدار هندی فروش …… 1130
فی هزارکلدار خرید …………….. 537.00
فی هزارکلدار فروش …………… 538.00
دالر به کلدار خرید ………………. 148.00
دالر به دالر فروش ………………. 148.10
تومان به دالر خرید ………………. 13000
تومان به دالر فروش ……………… 12900

نوت: نرخ ارزها ثابت نبوده و هرلحظه احتمال تغییر آن وجود دارد.