مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی با بیان این‌که مقرره پرداخت حقوق و امتیازارت کارمندان متقاعد بخش‌خصوصی به تصویب رسیده بیان می‌دارند که این مقرره تا شش ماه آینده در تمام شرکت‌‌ها و موسسات اقتصادی به اجراء گذاشته می‌شود.

به‌گزارش اقتصاد روز، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که مقرره پرداخت حقوق بازنشتگی به کارمندان بخش خصوصی را در ۳ فصل و ۲۲ ماده نهایی ساخته‌اند و قرار است در شش ماه آینده عملی شود.

سید انور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «مقرره تقاعد سکتور خصوصی که در تاریخ افغانستان بی‌سابقه بوده است، با آغاز کار من و پیش از این‌که این‌جا حضور بیابم از طرف رییس جمهور توشیح شد.»

بربنیاد مقرره حقوق بازنشستگی کارمندان بخش خصوصی، نهادهای خصوصی در برابر هر سال خدمت  مکلف به پرداخت یک ماه معاش همچون حقوق بازنشستگی به کارمندان شان استند.

غلام مصطفی هارونی، رییس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «در یک فند ذخیره خواهد شد و بعد از مرخصی یا فسخ قرار داد منحثیت تقاعد داده می‌شود. در حال حاضر هیچی چیزی وجود نه دارد و در اکثریت ادارات خصوصی خیلی مشکلات وجود دارد.»