اعضای انجمن زنان متعهد، فعالان مدنی، جوانان و شماری از شهروندان ولایت بدخشان، یک حرکت مدنی را به منظور حمایت از هفته کاهش خشونت راه‌اندازی نموده و از نیروهای امنیتی تقدیر کردند.
به گزارش خبرگزاری رویداد روز، به نقل از رسانه ها، اشتراک کنندگان این حرکت مدنی، ضمن پشتیبانی از هفته کاهش خشونت، خواهان حضور فعال زنان در مذاکرات صلح شدند.
آنان همچنان بر تداوم کاهش خشونت و آتش بس دایمی تاکید کرده، از گروه‌های درگیر می‌خواهند تا از جنگ دست برداشته و به روند صلح بپیوندند.