وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری برائت گرفت.

به‎گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری برائت گرفت.

آقای وحیدی چهار ماه پیش در دادگاه نخست به‎خاطر اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌ها در هنگام مأموریتش در وزارت مالیه، مجرم شناخته شد.

آقای وحیدی در ماه دلو سال گذشته از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین به 3 سال زندان محکوم شده بود.

وزیر پیشین مخابرات برای اولین بار در محکمه قبلی بخاطر همین اتهام در وزارت مخابرات مورد اتهام قرار گرفته بود که بعدا بی‎گناهی او توسط محکمه اثبات شد.