کمیسیون تجارت فدرال آمریکا فیسبوک را بخاطر حفظ نکردن حریم خصوصی کاربرانش ۵ میلیارد دالر جریمه کرد.

قرار گزارش ها کمیسیون تجاری فدرال آمریکا فسیبوک را بابت نقض حریم خصوصی کاربران و سهل انگاری در مورد اطلاعات شخصی آنان جریمه کرده است‌.

تا اکنون این بزرگ ترین جریمه نقدی است که کمیسیون تجاری فدرال در آمریکا برای یک شرکت فناوری وضع کرده است و این یکی از بزرگترین مجازات نقدی برای فیسبوک به حساب می‌رود.

این کمیسیون سال گذشته یک تحقیقات را در مورد فیسبوک به راه انداخت. و اتهام که به این شبکه بزرگ اجتماعی وارد شد این بود که در سال ۲۰۱۱ فسیبوک تعهد کرده بود که از اطلاعات شخصی کاربرانش حفاظت میکند اما این تعهدش را نقض کرده است.

اجرای شدن این تصمیم نیاز به تائید دادگاه عالی آمریکا دارد در صورت تایید شدن از سوی دادگاه عالی آمریکا این بزرگترین جریمه ای است که برای یک شبکه اجتماعی که نتوانسته از حریم خصوصی کاربرانش محافظت کند وضع می شود.

اما اداره فیسبوک تا اکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.

فیسبوک در سال ۲۰۱۷ نیز بخاطر دادن اطلاعات نادرست به کاربرانش ۱۱۰ میلیون یورو از سوی اتحادیه اروپا جریمه شده بود.