رئیس جمهور غنی با صدور فرمانی، سلام رحیمی را به‎عنوان وزیر دولت در امور صلح و نماینده ویژه پارلمانی تعیین کرد.

به‎گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در فرمانی عبدالسلام رحیمی را به عنوان نماینده خاص رئیس جمهور و وزیر دولت در امور صلح گماشته است.

آقای غنی این فرمان را امروز(شنبه، 8 سرطان) صادر کرده است.

در فرمانده رییس جمهور آمده است: «به تاسی از فقره 13 ماده 164م قانون اساسی افغانستان، تعیین عبدالسلام رحیمی را در بست خارج رتبه بحیث نماینده خاص رییس جمهور و وزیر دولت در امور صلح، با عضویت شان در جلسات کابینه، شورای امنیت ملی، کمیسیون ها و شوراهای عالی با حفظ تمام حقوق و امتیازات قبلی شان، منظور می نمایم».

آقای رحیمی جای‌گزین عمر داوودزی که سال پیش به عنوان نماینده رییس جمهور غنی در امور صلح گماشته شده بود، شده است.

وی پیش از این به عنون رییس اداره امور ریاست جمهوری ایفای وظیفه میکرد.

تاهنوز مشخص نشده است که با تعیین آقای رحیمی به حیث وزیر دولت در امور صلح، شورای عالی صلح لغو خواهد شد و یا خیر؟!