محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور 7 سفیر جدید به کشورهای مختلف منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، سفرای جدید کشورهای چک، آلمان، ایتالیا، کانادا، ناروی، مالیزیا و سویدن از سوی رئیس جمهور تغییر و برای این کشورها سفرای جدید منصوب شده است.
همچنین هفته گذشته نیز غنی وزرای جدید برای وزارتخانه های مخابرات و آب و انرژی تعیین کرد موضوعی که با مخالفت شدید سیاسیون از جمله رئیس اجرائیه روبرو شد.