رئیس جرایم جنایی کابل بنابر افزایش ناامنی و جرایم جنایی در شهر کابل از سوی وزیر داخله برکنار شد.

به گزارش اقتصاد روز، لحظات پیش جنرال سالم الماس در تماس تیلیفونی با رسانه ها این خبر را تایید نموده است.

قرار گزارش های موجود، یکی از کارمندان ریاست تحقیقات جرایم جنایی کابل که بنابر بی کفایتی و عدم مدیریت در وظیفه از این ریاست برکنار گردیده بود به حیث رئیس تحقیقات جنایی کابل گماشته شده است.