هیأت ۲۷ مصالحه در پارلمان، با اکثریت قاطع آراء فیصله قبلی مجلس نمایندگان را تأیید و میر راحمان رحمانی را رئیس مجلس انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، میر رحمان رحمانی با گرفتن اکثریت آرای ریس مجلس نماینده گان دوره هفدهم شورای ملی طبق فیصله قبلی انتخاب گردید.

پیش از این، کمیته ۲۷ نفری پشت درهای بسته و دور از رسانه‌ها در حال رایزنی انتخاب رئیس‌ مجلس بودند.

فهرست کمیسیون 27 نفری قرار ذیل است:

خان آقا رضایی

حاجی اجمل رحمانی

میرداد نجرابی

ناهید فرید

همایون هریرود

حاجی خان محمد وردک

جاوید صافی

راضیه منگل

عبدالرشید عزیزی

عبدالقیوم سجادی

حضرت علی

عبدالولی نیازی

غلام حسین ناصری

انور اوریاخیل

امان الله گذر

حمیدالدین یولداش

شاه پور پوپل

سیداحمد خادم

شاه گل رضایی

رییس خالق

راحله سلیم

مریم سلیمان خیل

نادرخان کتوازی

الله گل مجاهد

سنجر کارگر

نعیم خان وردک

پس از رای گیری نمایندگان برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان مناقشه بین طرفداران رحمانی و اصولی آغاز شد و تا دیروز این مناقشه دوام داشت.