دارایی‌های حدود پانزده‌هزار مقام بلندرتبه در پایتخت و دیگر ولایت‌ها ثبت شده است. ریاست ثبت و بررسی دارایی‌ها اعلام کرد که مرحله‌ی ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندرتبه و کارمندان ارشد حکومتی رو به پایان بوده اما گزارش شش ماهه‌ی این ریاست نشان می‌دهد که تاکنون تنها دارایی‌های سیصد و پنجاه مقام دولتی، در دسترس عموم قرار گرفته است.
بنابر گزارش اقتصاد روز «Economy of the Day» این اداره گفته است، مرحله‌ی ثبت دارایی مقام‌های بلندرتبه در کابل پایان یافته است اما با این حال، دارایی شماری از سفیرانی که در بیرون از کشورحضور دارند و یا جنرالانی که در دیگر ولایت‌ها در میدان‌های نبرد حضور دارند، ثبت نشده است.
ناهید ایثار، رییس اداره‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها، هدف این کار را جلوگیری از فساد اداری و حیف‌و‌میل‌نشدن پول در نهادهای دولتی می‌خواند.
با این حال، مقاومت برخی عضوهای مجلس و سناتوران در برابر روند ثبت دارایی‌ها،نگرانی دبیرخانه‌ی مبارزه با فساداداری رابرانگیخته است. یما ترابی، رییس دبیرخانه‌ی مبارزه با فساداداری تاکید کرد که شماری از نمایندگان مجلس و سناتوران دارایی‌های‌شان را ثبت نکرده‌اند و در برابر این روند، مقاومت می‌کنند.
اداره‌ی مبارزه با فساداداری نزدیک به نه سال سرگرم ثبت دارایی مقام‌های بلندرتبه بود اما تاکنون، دارایی هیچ یک از این مقام‌ها بررسی نشده است. از‌همین‌رو، ریاست ثبت و بررسی دارایی‌ها که از شش ماه به این‌سو، جاگزیناین اداره شده است، تلاش دارد که کار ناتمام این اداره را به پایان برساند.