نصیر احمد درانی وزیر زراعت و آبیاری کشور می گوید طی دوسال گذشته برنامه های تحقیقاتی روی خاک و آب چهار زون کشور به هدف افزایش حاصلات میوه های زود رس انجام شده و خوشبختانه نتایج مطلوب در زمینه بدست آمده است.

به گزارش اقتصاد روز، وزیر زراعت و آبیاری امروز یک شنبه (29 ثور) نمایشگاه یک روزه میوه‌های زودرس و سبزیجات ولایت‌های مختلف کشور را در کابل برگزار کرد.

وزیر زارعت و مالداری گفت: «در اثر تحقیقاتی که روی خاک و آب کشور ما صورت گرفته است میوه‌های زودرس که یک و نیم ماه  قبل از فصل اصلی خود پخته می‌شود و این برنامه در افغانستان نتیجه داده است.»

وی با بیان اینکه دو سال قبل تحقیقات روی آب و خاک افغانستان آغاز شده بود گفت: «در اثر نتیجه دادن میوه‌های زودرس در کشور در حال حاضرحدود چهارهزار جریب زمین در چهار زون کشور تحت جنگلات میوه‌های زودرس قرار دارد.»

وی تصریح کرد که تنها 3 هزار جریب آن در ولایات مشرقی بوده و یک هزار دیگر آن در ولایات دیگر کشور می‌باشد.

درانی تصریح کرد: «میوه‌های تازه‌ ای که در یک موسوم می‌رسند مارکیت نداشته و به قیمت پایین به فروش می‌رسند به این خاطر ضرورت این بود که روی برنامه کار کنیم تا دهاقین ما میوه‌های تازه شان را به قیمت اصلی آن به فروش برسانند.»

آقای درانی افزود: «ما طی دو سال گذشته 5 نوع میوه زودرس را در چهار زون کشور رواج کردیم که می‌تواند عواید دهقانان کشور را به شکل دامدار تضمین نماید.»

وی افزود: «در سال جاری برنامه داریم که حدود 30 هزار جریب زمین را به شکل متراکم و غیرمتراکم تحت جنگلات میوه‌های زودرس و دیررس قرار دهیم تا افغانستان در تمام فصول میوه تازه داشته باشد.»

وزیر زراعت بیان داشت: «با گسترش باغ میوه‌های زودرس، میزان عواید دهاقین کشور نیز افزایش یافته و همچنان از ورود میوه‌های تازه همسایگان در داخل کشور نیز جلوگیری می‌شود.»

انگور، شفتالو، زردالو و گیلاس  زودرس که حالا در ولایات کشور تجربه شده است نتیجه‌ خوبی در پی داشته است.

میوه‌های زودرس که یک و نیم ماه قبل از فصل خود برداشت می‌شوند؛ درآمد و بازار خوبِی نیز در داخل کشور دارند.