سه واقعه مثبت دیگر ویروس کرونا (Covid-19) در ولایت های کاپیسا، بلخ، و سمنگان ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری رویداد روز، به نقل از وزارت صحت عامه کشور، با ثبت این سه واقعه مثبت، تعداد مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا  در کشور به 10 واقعه میرسد (هرات ۵ واقعه مثبت، سمنگان ۳ واقعه مثبت، کاپیسا و بلخ هر کدام یک واقعه مثبت). گزارش گردیده است.

تا اکنون، نمونه ۱۸۱ واقعه مشکوک مبتلایان ویروس  در لابراتوارها تست شده است که نتایج ۱۰ نمونه مثبت و ۱۷۱ نمونه، (بشمول سمپل های ولایت های دایکندی، پروان و پکتیا) منفی میباشند.

همچنان، ۵۲ نمونه مشکوک دیگر تحت بررسی های لابراتواری قرار دارند که نتایج آن بعدآ با شما شریک می گردد.